Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne – to system gospodarowania, w którym wyklucza się stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych i syntetycznych dodatków paszowych, pestycydów lub regulatorów wzrostu. Rolnictwo to charakteryzuje się produkcją w  cyklu zamkniętym:
GLEBA > ROŚLINA > ZWIERZĘ

przy zachowaniu dużej samowystarczalności. Traktowane jest jako sposób życia w symbiozie z przyrodą, a cele ekologiczne dominują nad ekonomicznymi.

Certyfikat Rolnictwa ekologicznego otrzymują: ekologiczne gospodarstwa rolne, przetwórstwa produktów rolnictwa ekologicznego (producentów żywności ekologicznej), producenci pasz ekologicznych, ekologiczne gospodarstwa pozyskujące zbiory ze stanu naturalnego, gospodarstwa wprowadzające na rynek produkty ekologiczne oraz importujące je z krajów trzecich.

Ekologiczna uprawa roślin to właściwy płodozmian uwzględniający rośliny strukturotwórcze i zwiększające zawartość materii organicznej w glebie (np. rośliny motylkowe), pokrycie gleby roślinnością przez jak najdłuższy okres w roku poprzez stosowanie m.in. wsiewek, międzyplonów i poplonów. Nawożenie organiczne nawozami wytworzonymi w gospodarstwie (kompost, obornik, nawozy zielone) pozwalające utrzymać żyzność gleby, nawożenie mineralne ograniczone do mączek skalnych (uwzględnionych w Rozporządzeniu Rady 834/2007). Odchwaszczanie mechaniczne i bez stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Wykorzystanie agrotechnicznych metod walki z chorobami i szkodnikami poprzez stosowanie odpowiedniego następstwa i sąsiedztwa roślin. Stosowanie preparatów biologicznych i wyciągów roślinnych. Stosowanie ekologicznego materiału siewnego i nasadzeniowego.

Ekologiczny chów zwierząt to utrzymywanie odpowiedniej powierzchni pomieszczeń gospodarskich, zapewnienie dostępu do wybiegów i chowu pastwiskowego. Nie należy przekraczać maksymalnej obsady 1,5 DJP/ha (170kg azotu/ha) i stosować żywienie oparte na wykorzystaniu pasz wytworzonych metodami ekologicznymi. Zabronione jest profilaktyczne stosowanie alopatycznych weterynaryjnych produktów leczniczych i antybiotyków. W szczególnych przypadkach za zgodą jednostki certyfikującej dopuszczalne jest leczenie zwierząt przy zastosowaniu powyższych środków na odpowiedzialność lekarza weterynarii.